Usluge

CRE International je u mogućnosti da svojim klijentima i ostalim učesnicima u procesu razvoja nekretnina pruži usluge planiranja, kontrole, izvođenja i upravljanja, radi uspešne finalizacije projekta. Profesionalne usluge preduzeća CRE International obuhvataju različite oblasti:

Studije izvodljivosti

Studije izvodljivosti obuhvataju preliminarno istraživanje i sagledavanje potencijala i rizika koje preduzimanje određenih aktivnosti može da inicira.

Osnovni cilj studije izvodljivosti je da analizira poslovnu ideju projekta u celini i sagleda sve faktore povezane sa projektom.

Due diligence studije

Due diligence je postupak koji ima za cilj pribavljanje pouzdanih i objektivnih informacija pre donošenja odluke u vezi sa određenom investicijom.

Izrada idejnog i glavnog projekta

Naš stručni tim poseduje sve vrste licenci potrebne za izradu projekata i spreman je da projekat realizuje od početnih skica do izrade kompletne tehničke dokumentacije potrebne za izdavanje građevinske dozvole i izvođenje radova.

Naš pristup projektovanju je interdisciplinarni i integralni, u skladu sa savremenim tendencijama u projektovanju objekata visokogradnje.

Izvođenje radova

Mogućnost preuzimanja uloge generalnog izvođača radova. Izvođenje radova u skladu sa najvišim standardima.

Quantity Surveying (QS)

Quantity Surveying je integralni deo procesa upravljanja projektom i svojim procedurama omogućava bolju kontrolu projekta i budžeta.

Cilj ove discipline je da omogući pripremu što potpunije tenderske dokumentacije, i tesno je povezana sa planiranjem i upravljanjem troškovima prilikom izmena na projektu, izradom studija opravdanosti, analizom rizika i pogodnosti, naknadnim zahtevima izvođača itd.

Uspešnim sprovođenjem principa i procedura tokom projekta minimiziraju se njegovi troškovi i postiže viši kvalitet radova i usluga u odnosu na uložena sredstva.

Upravljanje projektom u fazi pre početka radova

U ovoj fazi definišu se aktivnosti koje prethode izvođenju radova, formiraju se i prate tenderske procedure i aktivno učestvuje u procesu pregovaranja.

Upravljanje projektom i izgradnjom

Sveobuhvatni set veština naših PMP sertifikovanih Rukovodioca projekata koji uključuje kreiranje optimalnih planova upravljanja projektom (sa definisanjem obima, dinamike, troškova, kvaliteta, upravljanja rizicima, optimizacije itd.) i vođenje svih procesa upravljanja projektom (iniciranje projekta, planiranje, izvršenje, praćenje, kontrola i završetak projekta)

Upravljanje troškovima

Procena potrebnih sredstava i ukupnih troškova sa naročitom pažnjom na upravljanje rizicima i određivanje i upravljanje sredstvima za nepredviđene slučajeve. Kreiranje budžeta. Planiranje i kontrola troškova omogućavaju optimizaciju projekta i upravljanje izgradnjom u skladu sa odobrenim budžetom.

Energetska efikasnost - Izdavanje energetskih pasoša

Naši inženjeri poseduju licence za izradu elaborata energetske efikasnosti, a preduzeće je ovlašćeno i za izdavanje energetskih pasoša - sertifikata o energetskim svojstvima objekata visokogradnje.

Energetski pasoš je dokument koji sadrži izračunate vrednosti potrošnje energije u okviru određene kategorije zgrada, energetski razred i preporuke za poboljšanje energetskih svojstava zgrade i on čini sastavni deo tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole.

Praćenje projekta za potrebe projektnog finansiranja

Praćenje svih faza izgradnje i izveštavanje Banke kao učesnika u projektnom finansiranju.

Tehnička kontrola i koordinacija projektovanja

Obuhvata koordinaciju prilikom izrade projekta, i tehničku kontrolu projektne dokumentacije u skladu sa važećom regulativom, pravilima struke i potrebama Klijenta.

Nadzor nad izvođenjem radova

Stručni nadzor nad izvođenjem radova u svim fazama izgradnje, odnosi se na građevinske i radove na izvođenju svih vrsta instalacija. Obaveza angažovanja nadzornog organa propisana je od strane zakona i neophodna je kako bi se obezbedilo izvođenje radova prema projektu, u skladu sa specifikacijama, zakonskom regulativom i propisanim standardima. Stručni nadzor takođe kontroliše kvalitet i kvantitet radova, kao i pitanja zaštite na radu.

Kontrola kvaliteta

Kontrola i potvrda kvaliteta izvedenih radova na gradilištu. Kontrola kvaliteta predstavlja set mera preduzetih sa ciljem da se obezbedi određeni nivo kvaliteta izvedenih radova u skladu sa projektovanim rešenjem i relevantnim standardima i propisima.

Koordinacija zakupaca

Značajna karika između projektovanja, izvođenja, procesa izdavanja, upravljanja objektom i korisnika (zakupaca).

Izveštaji i analize

Različiti oblici izveštavanja za potrebe Klijenata.

Tehnički prijem

Nakon završetka izgradnje potrebno je izvršiti tehnički prijem izvedenih radova, sa ciljem dobijanja upotrebne dozvole.